Chính tả – Tuần 7 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ui hoặc uy:…

Điền ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ui hoặc uy: b…….. phấn, h……. hiệu, v…… vẻ, tận t……. 2. Điền vào chỗ trống: … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ui hoặc uy:…

Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong…

Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng. Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong…