Chính tả – Tuần 6 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích…

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp. Chính tả – Tuần 6 trang 23 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ai hoặc ay vào chỗ trống: a) m…. nhà, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích…

Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc…

Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay. Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc…