Chính tả – Tuần 5 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn…

1.Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây . Chính tả – Tuần 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn…