Chính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ…

Tìm và viết vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n  … ong ….anh đáy …ước … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ…

Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ia hoặc ya vào chỗ trống: t……. nắng; đêm khu…….;  cây … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ia hoặc ya vào chỗ trống: t……. nắng; đêm khu…….;  cây … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…