Chính tả – Tuần 34 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống :…

(1) Điền vào chỗ trống : . Chính tả – Tuần 34 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Điền vào chỗ trống : a) chăng hoặc trăng           ….. khoe ……… tỏ hơn … Đọc tiếpChính tả – Tuần 34 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống :…

Chính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm các từ:…

(1) Tìm các từ. Chính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Tìm các từ: a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr: – Chỉ nơi tập trung đông người mua bán: … Đọc tiếpChính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm các từ:…

Chính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm các từ:…

(1) Tìm các từ. Chính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Tìm các từ: a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr: – Chỉ nơi tập trung đông người mua bán: … Đọc tiếpChính tả – Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm các từ:…