Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 – 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn . Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 34 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang…