Chính tả – Tuần 33 trang 92, 93 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt…

Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 147), viết lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. Dùng dấu gạch xiên ( / ) để phân tách tên các cơ quan, tổ chức thành các bộ phận.. Chính tả – Tuần 33 trang 92, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 33 trang 92, 93 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt…