Chính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào…

1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 1. Đọc và viết lại tên 5 nước … Đọc tiếpChính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào…

Chính tả – Tuần 33 Trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : (1) a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố….

(1)a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố.. Chính tả – Tuần 33 Trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 (1) a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố.    … Đọc tiếpChính tả – Tuần 33 Trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : (1)
a) Điền vào chỗ trống s hoặc x. Giải câu đố….