Chính tả – Tuần 32 trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành…

1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau . Chính tả – Tuần 32 trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 1. Phân … Đọc tiếpChính tả – Tuần 32 trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành…