Chính tả – Tuần 31 trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc…

1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm . Chính tả – Tuần 31 trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc…

Chính tả – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1…

Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1 hoặc 2) . Chính tả – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Viết các từ thích hợp vào chỗ trống … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1…