Chính tả – Tuần 31 trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (2)Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi…

(2)Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau . Chính tả – Tuần 31 trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 1. a) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (2)Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi…