Chính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điển vào chỗ trống r, d…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1 Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố.. Chính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1 Điển vào chỗ trống r, d…

Chính tả – Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1) Điển vào chỗ trống : a) rong, dong hoặc…

1) Điển vào chỗ trống :a) rong, dong hoặc giong. Chính tả – Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 (1) Điền vào chỗ trống : a) rong, dong hoặc giong – …….ruổi                    – thong … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1) Điển vào chỗ trống :
a) rong, dong hoặc…