Chính tả – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ…

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống: ……… ày tháng………….. ỉ ngơi ……… … Đọc tiếpChính tả – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ…

Chính tả – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a)   (ngờ, nghiêng) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ…