Chính tả – Tuần 3 trang 13,14 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ…

1. Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây. Chính tả – Tuần 3 trang 13,14 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1.Chép vần của từng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 3 trang 13,14 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ…