Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học…

1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục :……………………………………………………………………………. Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu … Đọc tiếpChinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học…

Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điền vào chỗ trống s…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1 Điền vào chỗ trống s hoặc x :. Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1 Điền vào chỗ trống s…