Chính tả – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền / hoặc n vào chỗ…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Điền / hoặc n vào chỗ trống :. Chính tả – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điền / hoặc n vào chỗ…

Chính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : Tim từ ngữ và điền vào…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :Tim từ ngữ và điền vào chỗ trống :1 Chứa tiếng bắt đầu bằng / hoặc n, có nghĩa như sau. Chính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
Tim từ ngữ và điền vào…