Chính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài…

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.. Chính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 27 – … Đọc tiếpChính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài…