Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống :…

Điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Điền vào chỗ trống : a) r hoặc d Lời ve kim ….a diết         Khâu những đường rạo … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống :…

Chính tả – Tuần 26 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống…

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 26 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống : a) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống…