Chính tả – Tuần 26 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: a)Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài…

a)Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài “Quốc tế ca”(Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):. Chính tả – Tuần 26 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 a) Chép lại các … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: a)Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài…