Chính tả – Tuần 26 Trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điền vào chỗ trống r, d…

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :1 Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Chính tả – Tuần 26 Trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 Trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 :
1 Điền vào chỗ trống r, d…

Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 . 1 Tìm và viết tiếp vào chỗ…

Chọn bài tập 1 hoặc 2 .1 Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:. Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn bài tập 1 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 .
1 Tìm và viết tiếp vào chỗ…