Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điển vào chỗ trống : tr…

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :1. Điển vào chỗ trống : tr hoặc ch. Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1. … Đọc tiếpChinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Chọn bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điển vào chỗ trống : tr…