Chính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

1.Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ. Chính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 1. Đọc đoạn … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang…