Chính tả – Tuần 24 Trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ ngữ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S…

(1) Tìm các từ ngữ:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X, có nghĩa như sau :– Nhạc cụ hỉnh ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bàng hơi:. Chính tả – Tuần 24 Trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 Trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ ngữ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S…

Chính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3,…

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4). Chính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3,…