Chính tả – Tuần 22 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : (1) Điền vào chỗ trống :…

(1) Điền vào chỗ trống : . Chính tả – Tuần 22 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Điền vào chỗ trống : a) bắt đầu bằng r , d hoặc gi, có … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : (1) Điền vào chỗ trống :…

Chính tả – Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép…

a) – Bắt đầu bằng r>     – Bắt đầu bằng d>     – Bắt đầu bằng gi> b) – Có thanh hỏi>     – Có thanh ngã : rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rành… : dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa… : giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp… : củng, tủ, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép…