Chính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:. Chính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào … Đọc tiếpChính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điền tr hoặc ch vào…

Chính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điển tr hoặc ch vào…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Điển tr hoặc ch vào chỗ trống :. Chính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điển tr hoặc ch vào…