Chính tả – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh…

Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện sau . Chính tả – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 1. Điền vào chỗ trống … Đọc tiếpChính tả – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh…