Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1: Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng….

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái. Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt … Đọc tiếpChính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1: Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng….

Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng…

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau. Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 1. Điền vào chỗ trống : a) s hoặc x …. oa đầu, ngoài …ân, chim …âu, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng…