Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm…

Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm . Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm…