Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh…

1.Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài thơ sau. Biết rằng . Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 1.Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh…