Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc…

Điền vào chỗ trống ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uy : a) Chàng trai xuống th……….. cung, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc…

Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc…

Điền vào chỗ trống ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uy : a) Chàng trai xuống th……….. cung, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc…

Chính tả – Tuần 17 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ao hoặc au vào chỗ…

Điền ao hoặc au vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 17 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ao hoặc au vào chỗ trống : S….. mấy đợt rét đậm, mùa … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ao hoặc au vào chỗ…