Chính tả – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong…

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch . Chính tả – Tuần 16 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Tìm và viết vào … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong…

Chính tả – Tuần 16 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau…

Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au. Chính tả – Tuần 16 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Tìm và viết vào … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau…