Chính tả – Tuần 16 trang 80 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ…

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 16 trang 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 80 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ…

Chính tả – Tuần 16 trang 82 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…

1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch . Chính tả – Tuần 16 trang 82 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :         … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 82 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…