Chính tả -Tuần 15 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các…

Tìm và viết vào chỗ trống các từ. Chính tả -Tuần 15 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Tìm và viết vào chỗ trống: – Hai từ có tiếng chứa vần ai: … Đọc tiếpChính tả -Tuần 15 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các…

Chính tả – Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc…

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay. Chính tả – Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần … Đọc tiếpChính tả – Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc…