Chính tả – Tuần 15 trang 75 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi…

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi . Chính tả – Tuần 15 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi : – m… dao ,     … Đọc tiếpChính tả – Tuần 15 trang 75 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi…

Chính tả – Tuần 15 trang 77 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc…

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi. Chính tả – Tuần 15 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi: – khung c…,        c…. ngựa,                … Đọc tiếpChính tả – Tuần 15 trang 77 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc…