Chính tả – Tuần 14 trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống:…

Điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 14 trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống : a) l hoặc n …..ên bảng, ……ên người, ấm …..o, …..o lắng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 14 trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống:…

Chính tả -Tuần 14 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Chính tả -Tuần 14 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống … Đọc tiếpChính tả -Tuần 14 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…