Chính tả – Tuần 14 trang 95, 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Viết những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng…

1. Viết những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau . Chính tả – Tuần 14 trang 95, 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Viết những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 14 trang 95, 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Viết những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng…