Chính tả – Tuần 14 trang 70 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống…

1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 14 trang 70 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền ay hoặc ây vào chỗ trống : – cây s…….. ,     … Đọc tiếpChính tả – Tuần 14 trang 70 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống…

Chính tả – Tuần 14 trang 72 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống au hoặc âu…

1. Điền vào chỗ trống au hoặc âu . Chính tả – Tuần 14 trang 72 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống au hoặc âu : –      hoa m…..đơn ,     … Đọc tiếpChính tả – Tuần 14 trang 72 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống au hoặc âu…