Chính tả -Tuần 13 trang 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iẻ hoặc yê theo…

Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iẻ hoặc yê theo nghĩa dưới đây. Chính tả -Tuần 13 trang 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng … Đọc tiếpChính tả -Tuần 13 trang 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iẻ hoặc yê theo…

Chính tả – Tuần 13 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu…

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Chính tả – Tuần 13 trang 59 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền iê hoặc yê vào chỗ trống : câu chu……n, ……n lặng, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 13 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu…