Chính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ng hoặc ngh:…

Điền ng hoặc ngh. Chính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ng hoặc ngh  …….ười cha, con ……..é,  suy ……..ĩ, ………on miệng 2. Điền vào chỗ trống : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ng hoặc ngh:…

Chính tả – Tuần 12 trang 55 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn…

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau. Chính tả – Tuần 12 trang 55 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 55 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn…