Chính tả – Tuần 12 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống…

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 12 trang 59 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống : con s………….         … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống…

Chính tả – Tuần 12 trang 62 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm và viết vào chỗ trống :…

1. Tìm và viết vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 12 trang 62 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Tìm và viết vào chỗ trống : a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 62 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm và viết vào chỗ trống :…