Chính tả – Tuần 11 trang 49 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới…

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây. Chính tả – Tuần 11 trang 49 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 49 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới…

Chính tả – Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh…

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh . Chính tả – Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh  – Lên thác xuống ………ềnh. … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh…