Chính tả – Tuần 11 trang 73, 74 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng…

Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. . Chính tả – Tuần 11 trang 73, 74 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. a) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 73, 74 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng…