Chính tả – Tuần 11 trang 54 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 11 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 54 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chính tả – Tuần 11 trang 57 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống :…

1. Điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 11 trang 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1.  Điền vào chỗ trống : a) s hoặc x Một nhà …… àn đơn ……. ơ vách … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 57 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống :…