Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền c hoặc k vào chỗ…

Điền c hoặc k vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền c hoặc k vào chỗ trống: con ……..á, con ……..iến, cây …… ầu, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền c hoặc k vào chỗ…

Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k…

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau. Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết ba chữ … Đọc tiếpChính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k…