Chính tả – Tuần 1 trang 4 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 1 trang 4 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (lịch, nịch) quyển…………; chắc…………………..      (làng, nàng) ………………….tiên ; ………………….. xóm … Đọc tiếpChính tả – Tuần 1 trang 4 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng…

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau. Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền c hoặc k vào chỗ trống: …im khâu                       …ậu bé                  …iên nhẫn                 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng…