Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ…

Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà – Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống: –       (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim … Đọc tiếpChính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ…