Chính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn …

Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng – Chính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau. Câu 1. Nghe – … Đọc tiếpChính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn …

Chính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn …

Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng – Chính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau. Câu 1. Nghe – … Đọc tiếpChính tả: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn …