Chính tả bài Nghe nhạc trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Nghe nhạc.Câu 2. Điền vào chỗ trỗng :a)l hay n ?b)ut hay uc ?Câu 3….

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc – Chính tả bài Nghe nhạc trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Nghe nhạc.Câu 2. Điền vào chỗ trỗng :a)l hay n ?b)ut hay uc ?Câu 3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng l … Đọc tiếpChính tả bài Nghe nhạc trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Nghe nhạc.Câu 2. Điền vào chỗ trỗng :a)l hay n ?b)ut hay uc ?Câu 3….