Chính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây – Chính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (sương, xương): sương mù. xương rồng —  … Đọc tiếpChính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Chính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây – Chính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (sương, xương): sương mù. xương rồng —  … Đọc tiếpChính tả: Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…