Soạn bài Cây đa quê hương – Tiếng Việt lớp 2…

Cây Đa quê hương – Soạn bài Cây đa quê hương. Câu hỏi 1. Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu?Câu hỏi 2. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?Câu hỏi 3: Hãy nói lại đặc điêm mồi bộ phận cây đa … Đọc tiếpSoạn bài Cây đa quê hương – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả …

Cây Đa quê hương – Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.Câu 3. Ghi câu hỏi có cụm từ “để làm gì?” đế hỏi … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả …